Gành Đá Đĩa – biểu tượng của Phú Yên

Gành Đá Đĩa - biểu tượng của Phú Yên