Cà Mau phấn đấu đón 1,2 triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm 2015

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã phê duyệt kế hoạch phát triển của thời kỳ du lịch cấp tỉnh 2014 – 2015 và 2015 – 2020. Theo đó, tin tức cuộc đấu tranh Cà Mau năm 2015 đón 1,2 triệu trong nước du khách và 30.000 lượt khách quốc tế.
Đến năm 2020, tỉnh Cà Mau phấn đấu đón 1,7 triệu lượt khách nội địa và 50.000 lượt khách quốc tế trong năm 2030 và thu hút khoảng 2,8 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 110.000 khách du lịch nước ngoài. Tỉnh cũng đặt mục tiêu tăng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 1.150 tỷ USD trong năm 2015 và khoảng 2.610 tỷ USD trong năm 2020; 2030 phấn đấu đạt khoảng 7160000000000.

2048
Cà Mau cũng sẽ tập trung triển khai kế hoạch cho việc xã hội hóa đầu tư và phát triển du lịch từ nay đến năm 2020. Đặc biệt, năm 2020, tour Cà Mau đã huy động 500 tỷ đồng cho phát triển du lịch; mà sẽ có 400 tỷ đồng được huy động từ những người ủng hộ của xã hội, 100 tỷ còn lại sẽ đến từ ngân sách trung ương và địa phương.
Để phát triển du lịch bền vững trong những năm qua, du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy lợi thế tài nguyên hiệu quả, nguồn lực để thúc đẩy phát triển du lịch, du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội, an ninh chính trị.

img_4768
Với một hệ sinh thái đa dạng và là phần cuối phía nam của đất nước, Cà Mau có nhiều thuận lợi trong việc phát triển du lịch. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả các tiềm năng sẵn có, Cà Mau cũng được đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực này.
Key đi du lịch được xác định là mũi Cà Mau Land, Khai Long, Sweet Hòn, Hòn Đá Bạc, công viên quốc gia, vùng cửa sông, khu bảo tồn chim, di tích văn hóa, lịch sử … du lịch cũng lên kế hoạch lịch địa phương này, năm 2020, Cà Mau sẽ đào tạo 500 cán bộ quản lý , hướng dẫn du lịch có đủ nguồn nhân lực để phục vụ nhu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới, đặc biệt là hội nhập, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

phuot-ca-mau
Tỉnh Cà Mau nhằm giải quyết xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương; khai thác hiệu quả những lợi thế của vị trí địa lý và tiềm năng du lịch để hình thành các sản phẩm du lịch với thương hiệu cụ thể và địa phương. /.